+5999 5214 216

Bel of WhatsApp

– Vacature aanmelden –

Algemene voorwaarden

– Laatst gewijzigd maandag 9 december 2019 –

Artikel 1 – Definities

  • Opdrachtgever: student/stagiair, werknemer en vrijwilliger.
  • Bedrijf: bedrijf of organisatie die een vacature/stageplaats bij CuraStage aanlevert voor de opdrachtgever(s).
  • Derden: alle andere partijen die hun diensten aanbieden onder andere Autoverhuurders, Huisbazen/beheerders.
  • Opdrachtnemer: CuraStage als bemiddelingsbureau voor opdrachtgever.
  • Diensten: alle diensten zoals worden aangeboden via de website www.curastage.com
  • Stageplaats: leerplek binnen een bedrijf of organisatie.
  • Vacature: functie binnen een bedrijf of organisatie welke vervult kan worden door een student, werkende of vrijwilliger.
  • CV: Het curriculum vitae van een student, werkende of vrijwilliger dat door middel van een op de website aangegeven elektronisch formulier is ingevuld en/of eventueel als attachment op de website is geplaatst.

Artikel 2 - Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor bemiddeling en advisering in de breedste zin des woord tussen CuraStage, Derden, Bedrijven en Opdrachtgevers. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de contractspartij van CuraStage is bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2    Een overeenkomst met CuraStage komt tot stand door bevestiging (via de website dan wel via e-mail) door CuraStage van de ontvangst van de aanmelding van de Opdrachtgever en Bedrijf voor gebruikmaking van de services, diensten en de website. Als na totstandkoming van de overeenkomst mocht blijken dat de persoon die in dienst van het Bedrijf deze overeenkomst aanging achteraf hier niet toe bevoegd was, blijft de aansprakelijkheid die hieruit volgt bij de werkgever rusten en de overeenkomst blijft zodoende in stand. Dit geldt ook voor wanneer de Opdrachtgever niet bevoegd is om een overeenkomst met CuraStage aan te gaan.
2.3    Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
2.4    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.
2.5    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.6    CuraStage heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

Artikel 3 – Uitvoering van diensten

3.1    CuraStage houdt zich bezig met het bemiddelen tussen opdrachtgever en Bedrijf en Derden.
3.2    CuraStage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitvoer van de diensten van Bedrijven en Derden.
3.3    CuraStage zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.4.   De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CuraStage aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CuraStage worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CuraStage zijn verstrekt, heeft CuraStage het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan CuraStage ter beschikking heeft gesteld. CuraStage is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CuraStage is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 4 – Ontbinding, opschorting overeenkomst

4.1    CuraStage is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
4.2    Indien CuraStage tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.3    Opzegging, ontbinding of opschorting dient door CuraStage schriftelijk te worden medegedeeld aan Opdrachtgever, Bedrijf en/of Derden.
4.4    Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgeschort zijn de vorderingen op Bedrijf, Derden en de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Betaling

5.1    Alle facturen die CuraStage verstuurd naar Opdrachtgever, Bedrijven of Derden bevatten een betaaltermijn van 7 dagen, tenzij schriftelijk anders door CuraStage aangegeven.
5.2    Indien de Opdrachtgever, Bedrijf of Derde gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze betalende partij van rechtswege in verzuim.
5.3    CuraStage kan rechtsgeldig het factuurbedrag verhogen met de wettelijke rente en incassokosten. CuraStage zal de betalende partij hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
5.4    Betaling van de pakketkosten vindt plaats op het moment dat de Opdrachtgever akkoord is met de stageplaats danwel arbeidsplaats. Wanneer er andere bemiddelingsdiensten worden afgenomen vindt de betaling plaats zodra de overeenkomst met CuraStage is gesloten. Eventuele bijkomende kosten zoals de kosten voor de verblijfsvergunning komen voor rekening van de Opdrachtgever en kunnen niet op CuraStage worden verhaald;
5.5    Kosten voor huur van auto, woning en andere zaken worden door de huurder zelf afgerekend met de verhuurder, zonder tussenkomst van CuraStage.
5.6    Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan zal CuraStage een Nederlands Incassobureau inschakelen die de wettelijke bepaling omtrent het incassotraject volgt.

Artikel 6 – Privacy

6.1    De verkregen informatie van de studenten, werkenden, vrijwilligrs en overige belanghebbenden wordt door CuraStage alleen gebruikt voor de bemiddeling en voor geen ander doel. Alleen die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
6.2    Door gebruik te maken van de bemiddeling via CuraStage verplichten Bedrijven en Derden zich alleen gebruik te maken van de gegevens van de student of werknemer ten behoeve van het invullen van de stageplaats of vacature. CuraStage is niet verantwoordelijk voor ander gebruik van de gegevens door de partijen die bij de bemiddeling betrokken zijn.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1    Uitdrukkelijk wordt door CuraStage uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, Bedrijven en Derden dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van CuraStage.
7.2    De opdrachtgever vrijwaart CuraStage tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 7.1.
7.3    Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke c.q. elektronische documenten, al dan niet aan de zijde van CuraStage maar tevens bij Bedrijven en Derden waar onder de Dienst Immigratie en/of overige instanties.
7.4    CuraStage zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door ons geleverde dienst. Hieronder valt ook de afwijzing door een derde van de aangevraagde Verklaring van Rechtswege.
7.5    Indien een Bedrijf, Derden, Autoverhuurder, Huisbaas/beheerder niet zijn of haar afspraken nakomt jegens de Opdrachtgever, kan CuraStage niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8 - Geschillen

Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend het Curaçaose Recht van toepassing.

CuraStage © 2017 - 2023 | All right Reserved | Designed & Hosted with By Terdis Webhosting Curaçao

Bon Bini

Maak je keuze en schrijf je vrijblijvend in!

CuraStage

Niet alle huisvestingen op Curaçao hebben standaard linnengoed aanwezig. Vandaar dat wij deze service aanbieden. Dat scheelt een hoop ruimte in je koffer ;-) 

Het linnengoed bestaat uit een hoofdkussen, onderlaken en dekbedovertrek. Op Curaçao slapen wij niet onder dekens vanwege de warmte. Er zitten geen handdoeken bij. 

Als je gebruik maakt van onze ophaalservice, krijg je jouw linnengoed direct op Hato en anders kun je deze ophalen bij ons op kantoor.  

CuraStage

Onderling bellen op Curaçao is erg duur. Daarom is een lokale simkaart zeker aan te raden. 

Deze simkaart stop je in je telefoon, maar je behoudt hierbij wel je normale WhatsApp nummer. Zo kun je via WhatsApp bellen en appen met het thuisfront & vrienden zoals je gewent bent.

Onderling bel je op Curaçao dan tegen lokaal tarief met je nieuwe lokale telefoonnummer.

Als je ophaalservice hebt, krijg je jouw simkaart direct op Hato en anders kun je deze ophalen bij ons op kantoor.  

CuraStage
WhatsApp openen
1
Scan de code
🌴CuraStage
Hoi, heb jij een vraag over stage of werken op Curacao? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij helpen je graag!